O nás

„Stretnúť sa je začiatok, zostať spolu je pokrok a spolupráca je úspech.“ (Henry Ford)

NAŠE POSLANIE

Chceme pomáhať vysielajúcim zborom s prípravou misionárov, ich vyslaním a asistenciou na misijnom poli a s pomocou pri ich návrate.

NAŠE HODNOTY

Ísť k najmenej zevanjelizovaným národom.

Vidieť hodnotu misijných pracovníkov na misijnom poli i po návrate naspäť.

Stavať na učeníctve, kde učeník je skrze vieru v zachraňujúcom vzťahu s Ježišom Kristom a v aktívnej poslušnosti Božiemu slovu. Vedený Duchom Svätým, vedome investuje to čo sám prijíma do iných. A tým robí Ježiša Krista známym všade.

NÁŠ PRÍBEH

Začiatok Slovenskej misijnej siete nemá špecifický dátum ani špecifického hrdinu viery. Je to príbeh modlitieb a poslušnosti množstva ľudí. Začnime tými, ktorí počas totalitného režimu cítili povolanie ísť k národom. Avšak situácia bola taká, že sa nedalo cestovať. A tak žehnali tým, ktorí prídu po nich a stáli na modlitbách s nádejou, že komunistický režim pominie a Slováci budú môcť ísť k národom. Môžeme pokračovať aj tými, ktorí na Slovensko prišli, či ešte počas socializmu, alebo aj po jeho páde. Boli to misionári…

VYZNANIE VIERY

1. Kto nás vysiela

1.1 Boh

Veríme v jedného večného Boha, Stvoriteľa a Pána sveta, Otca, Syna a Ducha Svätého, ktorý vládne nad všetkým podľa svojej vôle.

1.2 Ježiš Kristus

Veríme, že je iba jeden Spasiteľ a len jedna dobrá správa, aj keď spôsobov jej šírenia je celý rad. Ježiš Kristus je jediný Boh-človek – skutočne Boh i skutočne človek – ktorý dal seba samého ako výkupné za hriešnikov. On je jediným prostredníkom medzi Bohom a človekom. Niet iného mena, ktoré by nás mohlo spasiť.

1.3 Svätý Duch

Veríme v Ducha Svätého a v Jeho moc. Otec poslal svojho Ducha, aby svedčil o Jeho Synovi; bez Jeho svedectva je naše svedectvo neplodné. Usvedčenie z hriechu, viera v Krista, znovuzrodenie a duchovný rast, to všetko je práca Svätého Ducha.

2. S čím nás Boh posiela

2.1 S Božím slovom

Veríme v božskú inšpiráciu a autoritu celej Biblie, Starej i Novej zmluvy, ako jediného napísaného Božieho slova pravdivého vo všetkom, čo tvrdí. Prijímame Božie slovo ako jediné neomylné pravidlo viery a života. Svätý Duch cezeň ku nám hovorí i dnes.

2.2 S dobrou správou

Veríme, že Boh cez Bibliu ohlasuje radostnú správu, že Ježiš Kristus zomrel za naše hriechy, vstal z mŕtvych podľa Písiem, kraľuje ako Pán, dáva odpustenie hriechov, svoj život a oslobodzujúci dar Ducha Svätého každému, kto činí pokánie a verí.

3. Koho, ku komu Boh posiela

3.1 Cirkev

Veríme, že Boh si z tohto sveta povoláva ľudí. Keď človek prijme Krista, je znovuzrodený do Božieho kráľovstva. Ježiš Kristus posiela tých, ktorých si vykúpil svojou vlastnou krvou do sveta rovnako ako Otec poslal Jeho. Svätý Duch je misijným Duchom, a preto pre cirkev naplnenú Božím Duchom je ohlasovanie dobrej správy prvoradou úlohou. Cirkev leží v samom strede Božieho plánu a je Jeho vyvoleným prostriedkom k rozširovaniu Božieho kráľovstva uprostred nespravodlivého sveta.

3.2 Ku všetkým ľuďom

Veríme, že ľudia sú stvorení k Božiemu obrazu a každý človek má bez ohľadu na rasu, náboženstvo, farbu pleti, kultúru, sociálne postavenie, pohlavie či vek, vnútornú dôstojnosť, pre ktorú mu máme prejavovať úctu a slúžiť mu tak, aby sa mohol stretnúť s Bohom.

4. Ako máme ohlasovať dobrú správu

4.1 Slúžiť s pokorou

Veríme, že evanjelium nestavia jednu kultúru nad druhú, ale hodnotí všetky kultúry podľa vlastných kritérií pravdy a spravodlivosti a v každej z nich presadzuje Božie hodnoty. Tí, ktorých Kristus vysiela, sa musia pokorne oprostiť od všetkého okrem svojej vlastnej identity, aby sa mohli stať služobníkmi druhých. Musia viesť dialóg a citlivo načúvať v snahe o porozumenie. Cirkev sa musí snažiť kultúre porozumieť, premeniť ju a obohatiť – k Božej sláve.

4.2 Spolupracovať

Veríme, že Božím cieľom je viditeľná jednota cirkvi. Usilujeme o rozvoj spolupráce medzi cirkevnými zbormi i denomináciami v duchovnej i praktickej podpore misie, v strategickom plánovaní, vo vzájomnom povzbudzovaní a v zdieľaní prostriedkov a skúseností, tak aby cirkevné zbory mohli zasiahnuť svoje okolie a vyslať misionárov aj do iných častí sveta.

4.3 Využívať príležitosti

Veríme, že príležitosti, keď sa v rôznych častiach sveta prejavuje ochota prijímať Pána Ježiša Krista, treba využiť, kým trvajú. Naším cieľom je, aby pomocou všetkých prostriedkov a čo najskôr mal každý človek príležitosť počuť, pochopiť a prijať radostnú zvesť. Nezabúdame však na upozornenie Pána Ježiša, že prenasledovaniu sa nemôžeme vyhnúť. S Božou pomocou budeme znášať protivenstvá, ale sa i budeme stavať proti nespravodlivosti, a tak sa budeme snažiť zostať verní evanjeliu za každú cenu.

4.4 Zápasiť duchovne

Veríme, že sme zapojení do duchovného boja s mocnosťami a silami zla, ktoré sa snažia zničiť cirkev a zmariť úlohu, ktorú jej Boh zveril. Tento boj musíme viesť duchovnými zbraňami: pravdou a modlitbou. Potrebujeme bdelosť a schopnosť rozlišovania, aby sme si zachovali skutočnú dobrú správu Biblie.

4.5 Usilovať o rast

Veríme, že prehlbovanie duchovného života je rovnako dôležité ako rozširovanie Božej rodiny. Každá miestna cirkev má mať svojich miestnych predstaviteľov, ktorí by kresťanský spôsob vedenia neprejavovali v nadradenosti, ale v službe. V každej krajine je potrebné vzdelávanie veriacich v oblasti vierouky, učeníctva, evanjelizácie, výchovy a služby.

4.6 Až kým Pán Ježiš Kristus nepríde. 

Veríme, že sa Ježiš Kristus osobne a viditeľne vráti späť s mocou a slávou a každý vyzná, že Ježiš je Pán. Jeho vláda nebude mať konca. On však povedal, že „najskôr musí byť evanjelium hlásané celému svetu“, a preto sa vydávame do služby Kristovi i ľuďom – ohlasovať Jeho dobrú správu až kým nepríde.

DENOMINÁCIE

MISIJNÉ ORGANIZÁCIE

Začni svoju cestu dnes

„Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, tak ja posielam vás.“ (Ježiš, Ján 20:21)

SLOVENSKÁ MISIJNÁ SPOLOČNOSŤ

ZRÍNSKEHO 1203/2, 811 03 BRATISLAVA

IČO: 53584805, DIČ: 2121747518

IBAN: SK61 8330 0000 0028 0207 3788

SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

email: kancelaria@slovenskamisijnasiet.sk

tel: +421 905 680 085