Daruj 2% z dane

Ďakujeme všetkým, ktorí sú ochotní podporiť prácu nášho občianského združenia prostredníctvom 2 % zo svojej zaplatenej dane z príjmov za rok 2023. Bez Vašej nezištnej podpory by sme nedokázali napĺňať naše poslanie v takom rozsahu, ako sme to robili doposiaľ. 

Možnosti poskytnúť % z dane z príjmov 

V zmysle Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktorý nadobudol platnosť 1. januára 2004, máte možnosť rozhodnúť, ako naložíte s % z Vašej zaplatenej dane z príjmov za rok 2023.

Ak Vás zaujalo poslanie nášho občianského združenia – pomáhať vysielajúcim zborom s prípravou misionárov, ich vyslaním, asistenciou na misijnom poli a s pomocou pri návrate – a jeho aktivity, ponúkame Vám možnosť podporiť našu prácu a ďalší rozvoj občianského združenia aj v roku 2024.

Môžete sa takto rozhodnúť ako:

Zamestnanec

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

 • Do 15. februára 2024 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 • Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať % zo zaplatenej dane.
 • 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 EUR.
 • 3% z Vašej zaplatenej dane – ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom Potvrdenie od organizácie / organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.
 • Po preštudovaní si Poučenia vyplňte do Vyhlásenia svoje údaje, t.j. údaje o daňovníkovi, spolu so sumou, ktorú nám chcete poukázať. Následne vyplňte údaje o prijímateľovi: IČO: 53584805 (vyplňujte zľava). Právna forma: občianské združenie. Obchodné meno/názov: Slovenská misijná spoločnosť, Zrínskeho 1203/2, 81103 Bratislava-Staré mesto.
 • Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2024 na daňový úrad (podľa Vášho bydliska).
 • Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín v dobrovoľníckej činnosti.
 • Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše % v prospech Vami vybraného prijímateľa.
 • Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli podporiť prácu našé občianske združenie. Aj s Vašou pomocou budeme môcť ďalej pomáhať tým, ktorí chcú priniesť evanjelium „do posledných končín zeme“.

 

Poznámky:

Fyzické osoby poukazujú v roku 2024 2% z dane; dobrovoľníci môžu poukázať až 3% z dane!

Do kolónky rok sa píše 2023.

Tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

IČO prijímateľa sa vpisuje zľava. Ak organizácia nemá SID, kolónky na SID nechajte prázdne.

Fyzická osoba, podnikateľ

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2024:

 • Ak ste sa rozhodli, že chcete svoje % zo zaplatenej dane poukázať nášmu občianskému združeniu, tak vo svojom daňovom priznaní, vo „Vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane“, (FO, typ A – VIII. oddiel / FO, typ B – XII. oddiel) vyplňte sumu, ktorú chcete poukázať, minimálna suma však musí byť 3,32 EUR.
 • 2% z Vašej zaplatenej dane – maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať – ak  ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín.
 • 3% z Vašej zaplatenej dane – maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať – ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom Potvrdenie od organizácie / organizácií, pre ktoré ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali.
 • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukazovanie 2% (3%) z dane v prospech jedného prijímateľa.
 • Následne vyplňte údaje o našej neziskovej organizácii. IČO: 53584805 (vyplňujte zľava). Právna forma: občianské združenie. Obchodné meno/názov: Slovenská misijná spoločnosť, Zrínskeho 1203/2, 81103 Bratislava-Staré mesto.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2024) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 • Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.
 • Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli podporiť prácu nášmu občianskému združeniu. Aj s Vašou pomocou budeme môcť ďalej pomáhať tým, ktorí sa rozhodli priniesť evanjelium „do posledných končín zeme“.

 

Poznámky:

Fyzické osoby poukazujú v roku 2024 2 % z dane, pričom dobrovoľníci môžu poukázať až 3 % z dane!

Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

Ak poukazujete iba 2 % z dane, tak okrem Daňového priznania už nepodávate žiadne iné tlačivo.

Ak poukazujete 3 % z dane, tak potrebujete k Daňovému priznaniu pripojiť aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín v dobrovoľníckej činnosti v roku 2023.

IČO prijímateľa sa vpisuje zľava. Ak organizácia nemá uvedené SID, tak kolónku na SID nechajte prázdnu.

Právnicka osoba

Postup krokov na poukázanie 1 % (2 %) pre právnické osoby v roku 2024:

 • Ak ste sa rozhodli, že svoje 1 % (2 %) zo zaplatenej dane chcete poukázať nášmu občianskému združeniu, tak vo svojom daňovom priznaní, vo „Vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby“, IV. časť, vyplňte sumu, ktorú chcete poukázať a naše identifikačné údaje. Právnické osoby môžu poukázať 1 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je však 8,30 EUR.
 • Vypočítajte si Vaše 1 % (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov. Poukázať môžete aj menej ako 1 % (2 %), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,30 EUR na jedného prijímateľa.
 • Iba 1 % zo zaplatenej dane môžete poukázať, ak ste v roku 2023, až do termínu podania daňového priznania a zaplatenia dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.2024), NEDAROVALI financie minimálne vo výške 0,5 % na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí to byť iba prijímateľovi). V daňovom priznaní vyplňte v časti IV. kolónku 3.
 • 2 % zo zaplatenej dane môžete poukázať, ak ste v roku 2023, až do termínu podania daňového priznania a zaplatenia dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.3.2024), DAROVALI financie minimálne vo výške 0,5 % na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí to byť iba prijímateľovi). V daňovom priznaní vyplňte v časti IV. kolónky 1 a 2.
 • V daňovom priznaní pre právnické osoby, v časti IV., sú už uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2 %) zo zaplatenej dane z príjmov právnických osôb v prospech jedného prijímateľa.
 • Údaje o prijímateľovi – Slovenká misijná spoločnosť, občianské združenie – ktoré potrebujete do daňového priznania: IČO: 53584805 (vyplňujte zľava). Právna forma: občianské združenie. Obchodné meno/názov: Slovenská misijná spoločnosť, Zrínskeho 1203/2, 81103 Bratislava-Staré mesto.
 • Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania prílohu (je uvedená na poslednej strane daňového priznania) a uveďte tam všetky potrebné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete poukázať v ich prospech.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 • Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.
 • Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli podporiť prácu nášho občianského združenia. Aj s Vašou pomocou budeme môcť ďalej pomáhať tým, ktorí sa rozhodli priniesť evanjelium „do posledných končín zeme“.

 

Poznámky:

Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivá, napr. kópie darovacích zmlúv atď, tie je potrebné predložiť prípadnej kontrole.

IČO prijímateľa sa vpisuje zľava. Ak organizácia nemá uvedený SID, tak kolónky na SID nechajte prázdne.